فراخوان پزشک و فراخوان پرستار، فراخوان نیروهای کار در بیمارستان فراخوان مشتری و نوبت دهی

فراخوان پزشک و فراخوان پرستار، فراخوان نیروهای کار در بیمارستان فراخوان مشتری و نوبت دهی
فراخوان پزشک و فراخوان پرستار، فراخوان نیروهای کار در بیمارستان فراخوان مشتری و نوبت دهی

فراخوان پزشک و فراخوان پرستار، فراخوان نیروهای کار در بیمارستان

در بیمارستان ها و مراکز درمانی صدای بلندگوی پیجرو فراخوان مشتریبیشترین آلودگی صوتی را ایجاد میکند ولی راهکار ما پیجر بی صدا و با پیامک تمامی افراد و پرسنل میباشد.

شما با وارد کردن شماره همراه و نام و سمت تمام افراد در سیستم فراخوان و با فشردن یک دکمه شخص مورد نظر را به اطلاعات بیمارستان فراخوان کنید.

بدون نیاز به نیروی کار اضافی ، و محل ثابت ، مدیر بخش می تواند از طریق گوشی موبایل به بخش فراخوان مشتری دسترسی داشته باشد و افراد را فراخوان نماید.